Vereinsmitteilungen

Spenden unserer Kolpingsfamilie

2016

Indienhilfe St. Columban                            = 500.- €

Kolpingprojekt Diözese Paraguay              = 200.- €

Kolping Sozialwerk                                     = 200.- €

Schwangerschaftsberatung FN Caritas      = 300.- €

Teestube FN                                               = 150.- €

Agape Home “Nikkis Freunde”                   = 100.- €

Bahnhofmission FN                                    = 150.- €

St. Columban Junger Chor                         = 200.- €

Uganda Kindergarten                                 = 200.- €

Uganda Kindergarten St. Nikolaus             = 100.- €

Pfarramt Eriskirch, Maiandacht                  = 100.- €

Kolpingstiftung                                            = 429,60 €

Erdbeben Haiti über Caritas Intern.            = 400.-€

Erdbeben Italien                                          = 250.-€

Gesamtspenden                                         =3579,60€

2017

2018

2019